www.OdenseTaekwondo.DK Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C      Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.     

Vedtægter for

Odense Taekwondo Klub
Vedtaget pa? stiftende generalforsamling d. 19/4-2015

§1 NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Odense Taekwondo Klub. Foreningen er hjemmehørende i Odense kommune.

§2 FORMA?L

2.1 Foreningens forma?l er at udøve Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) regler.

§3 ORGANISATIONSFORHOLD

3.1 Foreningen er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og derigennem Danmarks Idrætsforbund og deres bestemmelser.

§4 BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB

4.1 Enhver som er fyldt fire a?r kan optages som medlem. Optagelse af børn og unge under 18 a?r, kræver samtykke fra forældre/værge.

4.2 Som medlemmer i foreningen optages enhver person som kan tilslutte sig foreningens forma?l.

4.3 Medlemmer der kommer i konflikt med straffeloven ekskluderes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter straf ud fra omstændingerne.

4.4 Instruktøren og kasseren kan med øjeblikkelig varsel, udelukke et medlem fra træningssalen.

§5 RETTIGHEDER OG PLIGTER

5.1 Ved indmeldelse i foreningen skal navn, køn, adresse, e-mail, telefonnummer og fødselsdag og -a?r oplyses til foreningens kasserer.
Det enkelte medlem har pligt til skriftligt at meddele adresseforandring til foreningens kasserer.

5.2 Ingen kan betragte sig som medlem af foreningen, før end medlemskontingentet er indbetalt efter gentagne gange.

5.3 Du skal som medlem af foreningen fremsta? som et godt eksempel for andre medlemmer ved bl.a. at følge den til taekwondotræningen hørende disciplin og pa?klædning.

§6 ANTIDOPING POLITIK

6.1 Der accepterer ikke nogen form for brug af præstationsfremmende stoffer, som er optaget pa? dopinglisten.

6.2 Overtrædelse af ovensta?ende medfører karantæne. Varighed fastsættes af bestyrelsen og gældende regler.

§7 MEDLEMSKONTINGENT

7.1 Klubbens kontingent fastsættes af generalforsamlingen med virkning fra næstkommende kontingentopkrævning og betales i to lige store rater hhv april og oktober. Undtaget er den a?rlige DTaF licens som skal betales i januar.

7.2 Na?r kontingent og licens er betalt bestilles der pas og licens ved DTaF. Ved indmeldelsen har medlemmet ret til at fa? udleveret/tilsendt et eksemplar af foreningens vedtægter. Der betales resterende kontingent fra optagelsestidspunktet og frem til næste kontingentopkrævning.

7.3 Udmeldelse bør ske skriftlig ved henvendelse til foreningens kasserer. Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

7.4 Medlemmer der er i kontingentrestance i mere end en ma?ned, kan ikke deltage i træningen. Træningen kan kun genoptages ved at betale restancen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres af bestyrelsen.

7.5 Det gælder generelt, at hvis et medlem gentagne gange ikke har betalt medlemskontingent, har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet. En sa?dan eksklusion skal meddeles skriftligt. Ny indmeldelse kan først ske, na?r hele restancen er betalt.

7.6 Aktive trænere arbejder frivilligt og fa?r ikke betaling. De skal ikke betale kontingent sa? længe de er aktive trænere.

§8 EKSKLUSION

8.1 Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, na?r særlige forhold taler herfor. En eksklusion skal være begrundet og meddeles skriftligt.
Det ekskluderede medlem kan pa? skriftligt forlangende fa? afprøvet eksklusionen pa? førstkommende generalforsamling.

§9

9.1

FORENINGENS LEDELSE

Foreningen ledes af den pa? generalforsamlingen valgte bestyrelse.

9.2
forma?l herunder tilskud til at opkvalificere trænere mv.

Det er bestyrelsens ansvar, at alle foreningens aktiviteter lever op til foreningens

9.3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives pa? et økonomisk forsvarligt grundlag.

9.4 Aktive bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt og fa?r ikke betaling for deres indsats, men de skal ikke betale kontingent for a?ret de arbejder i bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmet træner ikke Taekwondo, men har et barn som træner, er barnets kontingent gratis.

§10 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

10.1 Bestyrelsen besta?r af en formand, en kasserer og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal være et ulige antal personer.

10.2 Det tilstræbes at bestyrelsens hovedposter dvs. formanden og kasserer vælges for 2 a?r ad gangen dog minimum 1 a?r. Øvrige medlemmer og revisorer vælges for minimum 1 a?r ad gangen. Formanden er pa? valg i lige a?r. Kasserer er pa? valg i ulige a?r.

§11 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

  1. 11.1  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  2. 11.2  Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet, og er

kun beslutningsdygtig, na?r mindst halvdelen af denne er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder bør være skriftlig enten pa? foranledning af formanden eller hvis et flertal i bestyrelsen ønsker dette.

11.3 Bestyrelsen udarbejder referat fra bestyrelsesmøderne, og referaterne skal være offentlig tilgængelige.

11.4 De valgte bestyrelsessuppleanter bør deltage i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, har vedkommende samme rettigheder som det udtra?dte bestyrelsesmedlem.

  1. 11.5  Foreningen tegnes af formanden som repræsenterer foreningen i alle forhold.

  2. 11.6  Sa?vel foreningens medlemmer som bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af

foreningen indga?ede gældsforpligtigelser. Disse hæfter foreningen alene med sin respektive formue.

11.7 Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler pa? foreningens vegne. Alle økonomiske dispositioner kræver som minimum formandens samt kasserens accept.

11.8 Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsudvalg, hvor den skønner, at der er et behov for dette.

§12 GENERALFORSAMLING

12.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

12.2 Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts ma?ned det pa?gældende a?r.

12.3 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes pa? mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde dagsorden for generalforsamlingen jvf. §12.12.

12.4 Forslag som ønskes behandlet pa? generalforsamlingen, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

12.5 Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

12.6 Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dette gælder ikke vedtægtsændringer som besluttes jvf. §15. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

12.7 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, som ikke er i restance, forældre til børn der ikke er fyldt 14 a?r og som er gyldigt medlem af foreningen, samt personer som bestyrelsen ønsker at indbyde.

12.8 Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 a?r, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 ma?neder og ikke er i restance. Forældre til børn under 14 a?r, som er gyldige medlemmer af foreningen, kan udøve disse børns stemmeret ved personligt fremmøde.

12.9 Ved ba?de personvalg og forslag til personer skal afstemningen være skriftlige. Der kan dispenseres fra denne regel, sa?fremt det viser sig, at kun en person er bragt i forslag.

12.10 Generalforsamlingen vælger en dirigent som leder mødet, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

12.11 Der føres referat af generalforsamlingen. Referat skal underskrives af dirigenten, referenten og formanden. Referatet skal være renskrevet og underskrevet senest 14 dage efter generalforsamlingen.

12.12

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: i. Valg af dirigent og bekræftelse af dagsorden

ii. Valg af referent
iii. Formandens beretning til godkendelse
iv. Fremlæggelse af det reviderede a?rsregnskab til godkendelse

v. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner samt budget vi. Fastsættelse af kontingent

vii. Indkomne forslag viii. Valg af:

  1. Valg af formand

  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder kasserer

  3. Valg af bestyrelsessuppleanter

  4. 1 revisor og en revisor suppleant

ix. Eventuelt

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§13

13.1
pa?krævet, eller na?r mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig anmoder herom samt vedlagt emne.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, na?r bestyrelsen skønner dette er

13.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter modtagelse af anmodningen.

13.3: Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske med 8 dages varsel.

13.4 Adgang til en ekstraordinær generalforsamling, beslutningsdygtighed, afstemningsregler samt referat er de samme som for den ordinære generalforsamlings vedkommende jvf. §12.

§14 REGNSKAB OG REVISION

14.1 Foreningens regnskabsa?r er perioden fra 1. januar til 31. december.

14.2 Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, sa?ledes dette opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav om bogføring. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret pa? relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver.

14.3 Foreningens kasserer skal seneste 1. februar, det efterfølgende a?r, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til den af generalforsamlingens valgte revisor. Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontoopgørelser. Revisoren reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik, og fremlægger dette til godkendelse i foreningens bestyrelse, senest 3 uger før generalforsamlingen.

14.4 I forbindelse med et bestyrelsesmøde, skal kassereren kvartalsvis overfor den øvrige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag samt bankkontoopgørelser.

14.5 Sa?vel foreningens revisor som bestyrelsen kan til enhver tid uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag.

§15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

15.1 Ændringer i vedtægterne kan kun ske pa? en lovlig indvarslet generalforsamling. Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

15.2 Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme.

§16 OPLØSNING AF FORENINGEN

16.1 Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette vedtages af 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer pa? 2 pa? hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 6 ugers mellemrum.

16.2 Sa?fremt der ikke kan opna?s den nævnte 3/4 majoritet jf. §16.1, indkaldes der senest 14 dage efter dennes afholdelse til en ny, hvor almindeligt stemmeflertal vil være gældende.

16.3 Sa?fremt Odense Taekwodo Klub opløses, tilfalder foreningens midler et almennyttig forma?l i Odense kommune, som nærmere bestemmes pa? de endeligt afviklede generalforsamling med almindeligt flertal.
Forinden skal eventuelle gældsforpligtelser være afviklet.

§17 SÆRLIGT VEDRØRENDE GRADUERING

17.1 Udgifter til graduering afholdes af medlemmet selv og betales direkte til repræsentanten fra DTaF, som overser gradueringen. Repræsentanten tilser desuden, at DTaF informeres omkring medlemmets opna?ede bæltegrad.

Bestyrelsens underskrifter for Odense Taekwondo Klubs vedtægter, der tra?dte i kraft ved den stiftende generalforsamling den 19. april 2015 i Odense.

______________________________ Bestyrelsesmedlem
Jamshid Mazaheri

______________________________ Kasserer
Alessandro Ricci

______________________________ Formand
Heather Hansen